સભાસદ અકસ્માત સહાય

હોમ » પ્રવૃત્તિઓ »સભાસદ અકસ્માત સહાય

બેંક ના ચાલુ લોની સભાસદનું અકસ્માતે અવસાન થવાના કિસ્સામાં , બેન્ક દ્વારા “સભાસદ અકસ્માત સહાય યોજના” હેઠળ સભાસદને સહાયરૂપ થવાના આશયથી બેંકના ધારા- ધોરણ મુજબ મહતમ રૂ! ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય કરવામાં આવે છે.