લોન વ્યાજ દર

હોમ » ધિરાણ »લોન વ્યાજ દર

w.e.f 01/04/2022

લોનની રકમ દર
૫૦,૦૦૦ સુધી ૧૦%
૫૦,૦૦૧ થી ૧,૦૦,૦૦૦ ૧૦%
૧ ,૦૦,૦૦૧ થી ૨ ,૦૦,૦૦૦ ૧૦.૦૦ %
૨ ,૦૦,૦૦૧ થી વધારે ૧૦.૦૦%