સંપર્ક

હોમ » Contact Us »સંપર્ક
Type the above number:


હેડ ઑફિસ અમદાવાદ

૪૮૯, આશ્રમ રોડ, નેહરુ બ્રિજ પાસે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ
ફોન નંબર: ૨૬૫૮૫૩૬૫, ૨૬૫૮૫૩૭૦,
૨૬૫૮૭૬૬૯, ૨૬૫૮૫૩૭૧
ઈમેલ: gscardb@gmail.com
ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૬૫૮૮૨૬૯, ૨૬૫૮૧૨૮૨

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : અમદાવાદ
નોંધણી નંબર: ૫૫૯, તારીખ: ૬-૯-૫૧
Head Office Ahmedabad

489, Ashram Road, Nr. Nehru Bridge,
Navrangpura, Ahmedabad.
Tele.: 26585365, 26585370
26585371, 26587669
Email: gscardb@gmail.com
Fax. : (079) 26588269, 26581282

Registered office : Ahmedabad
Registration no.: 559, Date: 6-9-51


Admin Login