શાખાઓ

હોમ » સંપર્ક »શાખાઓ

વડી કચેરી

+
Address ૪૮૯, આશ્રમ રોડ, નેહરુ બ્રિજ પાસે,નવરંગપુરા, અમદાવાદ
Contact ૨૬૫૮૫૩૬૫, ૨૬૫૮૫૩૭૦,
Email Id gscardb@gmail.com

અમદાવાદ જિલ્લા કચેરી

+
Address અંબીલા ફ્લેટની સામે, સમર્પણ ફ્લેટની બાજુમા, પલ્લવ ચાર રસ્તા, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, અંકુર, નારણપુરા, અમદાવાદ, જિલ્લો–અમદાવાદ.૩૮૦ ૦૧૩
Contact 079-27499137
Email Id ardbahmedabaddo@gmail.com

અમદાવાદ બ્રાંચ

+
Address અંબીલા ફ્લટેની સામે, સમર્ણપ ફ્લેટની બાજુમા, ર્લ્લવ ચાર રસ્તા, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, અંકુર, નારણપુરા, અમદાવાદ, જિલ્લો– અમદાવાદ.૩૮૦ ૦૧૩
Contact 079-27488664
Email Id ardbahmedabad@gmail.com

ગાંધીનગર બ્રાંચ

+
Address પ્લોટ નાં. ૨૭૮, સેન્ટ્રલ બેન્કની બાજુમા, “ઘ” રોડ, ઘ-૪!!, સેક્ટર ૧૬, ગાંધીનગર , જિલ્લો – ગાધાંીનગર. ૩૮૨ ૦૧૬
Contact 079-23225065
Email Id ardbgandhinagar@gmail.com

દેહગામ બ્રાંચ

+
Address લુહાર ચકલા, જવાહર શેરી , સઘાંવી વાસ, દેહગામ, તા. દેહગામ, જિલ્લો – ગાંધીનગર. ૩૮૨ ૩૦૫
Contact 02716-230728
Email Id ardbdehgam@gamil.com

સાણંદ બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળ, એ.ડી.સી. બકેંના મકાનમા, તાકુલા પંચાયતની સામે, સાણદાં, જિલ્લો – અમદાવાદ. ૩૮૨ ૧૧૦
Contact 02717-222658
Email Id ardbsanand@gmail.com

વિરમગામ બ્રાંચ

+
Address સ્વામિનારાયણ મંદિરના મેડા ઉપર , પર્ટેલ વાડીની બાજુમા, પરકોટા , તા.વિરમગામ ,જિલ્લો- અમદાવાદ-
Contact 02715-234094
Email Id ardbviramgam@gmail.com

ધોળકા બ્રાંચ

+
Address એસ.બી.આઇ. ના મેડા ઉપર,એ.પી.એમ.સી. માકેટમા, ધોળકા, તા. ધોળકા, જિલ્લો – અમદાવાદ. ૩૮૨ ૨૨૫
Contact 02714-220409
Email Id ardbdholka@gmail.com

ધંધુકા બ્રાંચ

+
Address પંજાબ નેશનલ બેંકના મેડા ઉપર , મંદિર ફળી, ટાવર સામે, ધાંધુકા, તા. ધંધુકા , જિલ્લો – અમદાવાદ. ૩૮૨ ૪૬૦
Contact 02713-222913
Email Id ardbdhandhuka@gmail.com

મહેસાણા જિલ્લા કચેરી

+
Address રાજ મહેલ રોડ, માહીતી ખાતાની બાજુમા, ગોપીનાળા, મહેસાણા, જિલ્લો – મહેસાણા. ૩૮૪ ૦૦૧
Contact 02762-221511
Email Id ardbmehsanado@gmail.com

વિસનગર બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડ દરવાજા પાસે, મેડા ઉપર, વિસનગર, તા. વિસનગર, જિલ્લો – મહેસાણા. ૩૮૪ ૩૧૫
Contact 02765-220650
Email Id ardbvisnagar@gmail.com

ખેરાલુ બ્રાંચ

+
Address ખારીકુઇ બજાર, ખેરાલુ, તા. ખેરાલુ, જિલ્લો – મહેસાણા. ૩૮૪ ૩૨૫
Contact 02761-231018
Email Id ardbkheralu@gmail.com

વિજાપુર બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડ દરવાજા પાસે, ખત્રી કુવા, વિજાપુર, તા. વિજાપુર, જિલ્લો – મહેસાણા. ૩૮૨ ૮૭૦
Contact 02763-222747
Email Id ardbvijapur@gmail.com

કલોલ બ્રાંચ

+
Address શક્તિ શોપીંગ સેન્ટર, વેપારી જીન પાસે, કલોલ, તા. કલોલ, જિલ્લો – મહેસાણા. ૩૮૨ ૭૨૧
Contact 02764-225135
Email Id ardbkalol@gmail.com

સિધ્ધપુર બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડ, સુપર માર્કેટના મેડા ઉપર, સિધ્ધપુર, તા. સિધ્ધપુર, જિલ્લો – પાટણ. ૩૮૪ ૧૫૧
Contact 02767-222337
Email Id ardbsiddhpur@gmail.com

પાટણ બ્રાંચ

+
Address પ્લોટ નં. ૨૨/૬, ચંપાગલી, નવા ગંજ બજાર, શેઠ શ્રી મગનભાઇ ચતુરભાઇ પટેલની જૂની પેઢી, પાટણ, જિલ્લો – પાટણ. ૩૮૪ ૨૬૫
Contact 02766-221416
Email Id ardbpatan@gmail.com

ચાણસ્મા બ્રાંચ

+
Address સરકારી દવાખાના પાસે, પોલીસ સ્ટેશન પાછળ, ચાણસ્મા, તા. ચાણસ્મા, જિલ્લો – પાટણ. ૩૮૪ ૨૨૦
Contact 02734-222424
Email Id ardbchansma@gmail.com

હારીજ બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડ, ભોજનાલય પાસે, એ.પી.એમ.સી. હારીજ, તા. હારીજ, જિલ્લો – પાટણ. ૩૮૪ ૨૪૦
Contact 02733-222260
Email Id ardbharij@gmail.com

કડી બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડ, પાણીની ટાંકી પાસે, કડી, તા. કડી, જિલ્લો – મહેસાણા. ૩૮૨ ૭૧૫
Contact 02764-264278
Email Id ardbkadi@gmail.com

સમી બ્રાંચ

+
Address ભરવાડ વાસ, મુજપુર રોડ, સમી, તા. સમી, જિલ્લો – પાટણ. ૩૮૪ ૨૪૫
Contact 02733-244617
Email Id ardbsami@gmail.com

પાલનપુર જિલ્લા કચેરી

+
Address પ્રથમ માળ, સ્થાપત્ય કોમ્પલેક્ષ, દિલ્હી હાઇવે, પાલનપુર, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૦૦૧
Contact 02742-262893
Email Id ardbpalanpur@gmail.com

પાલનપુર બ્રાંચ

+
Address ગઠામણ દરવાજા, ઠાકોર વાસ, ડૉ. ટેલરના દવાખાના પાછળ, પાલનપુર, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૦૦૧
Contact 02742-252450
Email Id ardbpalanpurdo@gmail.com

વડગામ બ્રાંચ

+
Address રાઘવ કોમ્પલેક્ષ, ખેરાલુ રોડ, વડગામ, તા. વડગામ, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૪૧૦
Contact 02739-262026
Email Id ardbvadgam@gmail.com

દાંતા બ્રાંચ

+
Address મદન માર્કેટ, ડૉ. જીતુભાઇના દવાખાના પાસે, દાંતા, તા. દાંતા, જિલ્લો – બનસકાંઠા ૩૮૫ ૧૨૦
Contact 02749-278314
Email Id ardbdanta@gmail.com

ડીસા બ્રાંચ

+
Address નવા શાક માર્કેટ પાસે, બગીચા પાસે, ડીસા, તા. ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાંઠા ૩૮૫ ૫૩૫
Contact 02744-222613
Email Id ardbdeesa@gmail.com

ધાનેરા બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળ, શીતલ શોપીંગ સેન્ટર, તાલુકા પંચાયતથી આગળ, ધાનેરા, તા. ધાનેરા, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૩૧૦
Contact 02748-222842
Email Id ardbdhanera@gmail.com

થરાદ બ્રાંચ

+
Address દીપક કોમ્પલેક્ષ, એલ.આઇ.સી. સામે, થરાદ, તા. થરાદ, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૫૬૫
Contact 02737-222029
Email Id ardbtharad@gmail.com

વાવ બ્રાંચ

+
Address હીંગળાજ શોપીંગ સેન્ટર, એસ.બી.આઇ. ની બાજુમા, વાવ, તા. વાવ, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૫૭૫
Contact 02740-227569
Email Id ardbvav@gmail.com

દિયોદર બ્રાંચ

+
Address રાધાબા કોમ્પલેક્ષ, ગ્રામ પંચાયતની સામે, દિયોદર, તા. દિયોદર, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૩૩૦
Contact 02735-244276
Email Id ardbdeodar@gmail.com

શિહોરી (કાંકરેજ) બ્રાંચ

+
Address જૈન દેરાસરની બાજુમા, થરા હાઇવે રોડ, શિહોરી, તા. શિહોરી, જિલ્લો – બનાસકાંઠા. ૩૮૫ ૫૫૦
Contact 02747-233928
Email Id ardbshihori@gmail.com

રાધનપુર બ્રાંચ

+
Address લાલ બાગ, અમી આંખની હોસ્પીટલ પાસે, રાધનપુર, તા. રાધનપુર, જિલ્લો - પાટણ. ૩૮૫ ૩૪૦
Contact 02746-277532
Email Id ardbradhanpur@gmail.com

વારાહી (સાંતલપુર) બ્રાંચ

+
Address શિવમ સોસાયટી, પોલીસ સ્ટેશન રોડ, તાલુકા પંચાયત સામે, વારાહી, તા. વારાહી, જિલ્લો – પાટણ. ૩૮૫ ૩૬૦
Contact 02737-224085
Email Id ardbvarahi@gmail.com

સાબરકાંઠા જિલ્લા કચેરી

+
Address છાપરીયા કેનાલ રોડ, હડીયોલ પૂલ પાસે, હનુમાન મંદીર સામે, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા. ૩૮૩ ૦૦૧
Contact 02772-241231
Email Id ardbsabarkanthado@gmail.com
More Branch Click Here

હિંમતનગર બ્રાંચ

+
Address છાપરીયા કેનાલ રોડ, હડીયોલ પૂલ પાસે, હનુમાન મંદીર સામે, હિંમતનગર, તા. હિંમતનગર, જિલ્લો –સાબરકાંઠા. ૩૮૩ ૦૦૧
Contact 02772-245526
Email Id ardbhimmatnagar@gmail.com

પ્રાંતિજ બ્રાંચ

+
Address તાલુકા પંચાયત કચેરી સામે, પ્રાંતિજ, તા, પ્રાંતિજ, જિલ્લો – સાબરકાંઠા.
Contact 02770-230362
Email Id ardbprantij@gmail.com

ઇડર બ્રાંચ

+
Address ત્રીજો માળ, શંખેશ્વર કોમ્પલેક્ષ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગર ઇડર હાઇવે, ઇડર, તા. ઇડર, જિલ્લો – સાબરકાંઠા.
Contact 02778-253608
Email Id ardbidar@gmail.com

મોડાસા બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડમા, બસ સ્ટેશનની બાજુમા, મોડાસા, તા. મોડાસા, જિલ્લો – અરવલ્લી.
Contact 02774-242350
Email Id ardbmodasa@gmail.com

માલપુર બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડમા, માલપુર, તા. માલપુર, જિલ્લો – અરવલ્લી.
Contact 02773-223312
Email Id ardbmalpur@gmail.com

બાયડ બ્રાંચ

+
Address જુના બસ સ્ટેન્ડ, તાલુકા ખરીદ-વેચાણ સંધની પાસે, બાયડ, તા. બાયડ, જિલ્લો – અરવલ્લી.
Contact 02779-222217
Email Id ardbbayad@gamil.com

ભિલોડા બ્રાંચ

+
Address સેવા સહકારી મંડળીની સામે, મનુભાઇ ત્રીવેદીના મકાનમા, ભિલોડા, તા. ભિલોડા, જિલ્લો – અરવલ્લી.
Contact 02771-233767
Email Id ardbbhiloda@gmail.com

ખેડબ્રહ્મા બ્રાંચ

+
Address રેલ્વે સ્ટેશન સામે, ખેડબ્રહ્મા, તા. ખેડબ્રહ્મા, જિલ્લો – સાબરકાંઠા.
Contact 02775-221087
Email Id ardbkhedahma@gmail.com

વિજયનગર બ્રાંચ

+
Address જૈન દેરાસર સામે, બેના બેંકની બાજુમા, વિજયનગર, તા. વિજયનગર, જિલ્લો – સાબરકાંઠા.
Contact 02775-254149
Email Id ardbvijaynagar@gmail.com

મેઘરજ બ્રાંચ

+
Address સાબરકાંઠા જિલ્લા મધ્યસ્થ બેંકની બાજુમા, મેઘરજ, તા. મેઘરજ, જિલ્લો – અરવલ્લી.
Contact 02773-244853
Email Id ardbmeghraj@gmail.com

વડોદરા જિલ્લા કચેરી

+
Address દાંડીયા બજાર, ખારીવાવ રોડ, જંબુ બેટના નાકે, વડોદરા, જિલ્લો વડોદરા. ૩૯૦ ૦૦૧
Contact 0265-2410547
Email Id ardbbarodado@gmail.com

છોટા ઉદેપુર બ્રાંચ

+
Address ક્લબ રોડ, ગીતા લોજની સામે, છોટા ઉદેપુર, તા. છોટા ઉદેપુર, જિલ્લો - વડોદરા. ૩૯૧ ૧૬૫
Contact 02669-233761
Email Id ardbchhotaudaipur@gmail.com

સાવલી બ્રાંચ

+
Address મહાદેવ ફળીયાના નાકે, જુની મામલતદાર ઓફીસની સામે, સાવલી, તા. સાવલી, જિલ્લો - વડોદરા. ૩૯૧ ૭૭૦
Contact 02667-222473
Email Id ardbsavli@gmail.com

નસવાડી બ્રાંચ

+
Address આશીયાના શોપીંગ સેન્ટર, સ્ટેશન રોડ, નસવાડી, તા. નસવાડી, જિલ્લો - વડોદરા. ૩૯૧ ૧૫૦
Contact 02661-272454
Email Id ardbnaswadi@gmail.com

તિલકવાડા બ્રાંચ

+
Address પ્રિતી સ્ટુડીયોની બાજુમા, તિલકવાડા, તા. તિલકવાડા, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૧૨૦
Contact 02661-266172
Email Id ardbtilakwada@gmail.com

જેતપુરપાવી બ્રાંચ

+
Address જુની મામલતદાર ઓફીસ પાસે, બસ સ્ટેન્ડ સામે, જેતપુર-પાવી. તા. જેતપુર-પાવી, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૧૬૦
Contact 02664-242494
Email Id ardbjetpurpavi@gmail.com

શિનોર બ્રાંચ

+
Address ચાર ભાગ, શિનોર, તા. શિનોર, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૧૧૫
Contact 02666-264161
Email Id ardbsinor@gmail.com

પાદરા બ્રાંચ

+
Address બી-૨૫, રાજાપાર્ક સોસાયટી, પરનામી અગરબતી વર્ક્સની પાછળ, પાદરા, તા. પાદરા, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૪૪૦
Contact 02662-223609
Email Id ardbpadra@gmail.com

વાઘોડીયા બ્રાંચ

+
Address ૧૯. ભરતનગર સોસાયટી, મામલતદાર કચેરીની બાજુમા, બાઘોડીયા, તા. વાઘોડીયા, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૭૬૦
Contact 02668-262071
Email Id ardbwaghodia@gmail.com

સંખેડા બ્રાંચ

+
Address મેડા ઉપર, બેંક ઓફ બરોડાના એ.ટી.એમ. ની બાજુમા, સંખેડા, તા. સંખેડા, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૧૪૫
Contact 02665-243623
Email Id ardbsankheda@gmail.com

કરજણ બ્રાંચ

+
Address સહજાનંદ ક્રેડીટ સોસાયટીની પાછળ, હાઇસ્કુલની સામે, નવા બજાર, કરજણ, તા. કરજણ, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૨૪૦
Contact 02666-233040
Email Id ardbkarjan@gmail.com

ડભોઇ બ્રાંચ

+
Address ચોક્સી ઓડ, મેઇન પોષ્ટ ઓફીસ સામે, ભારત ટોકીઝ, ડભોઇ, તા. ડભોઇ, જિલ્લો – વડોદરા. ૩૯૧ ૧૬૦
Contact 02663-257193
Email Id ardbdabhoi@gmail.com

સુરત જિલ્લા કચેરી

+
Address ગુલામબાબા મિલ કમ્પાઉન્ડ, સુરત જિલ્લા સહકારી સંઘના મકાનમા, ત્રીજો માળ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, સુરત, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૫ ૦૦૩
Contact 0261-2424248
Email Id ardbsurat@gmail.com

કામરેજ બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળ, ડૉ. મઠકરીના દવાખાના ઉપર, કામરેજ ગામ, કામરેજ, તા. કામરેજ, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૪ ૧૮૦
Contact 02621-253084
Email Id ardbkamrej@gmail.com

માંગરોળ બ્રાંચ

+
Address બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમા, પોલીસ ક્વાર્ટરની સામે, મોસાલી, માંગરોળ, તા. માંગરોળ, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૪ ૪૨૧
Contact 02629-220653
Email Id ardbmangrols@gmail.com

પલસાણા બ્રાંચ

+
Address પોલીસ સ્ટેશન સામે, નેશનલ હાઇવે નં. ૬, સર્વિસ રોડ, પલસાણા, તા. પલસાણા, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૪ ૨૧૫
Contact 02622-264903
Email Id ardbpalsana@gmail.com

બારડોલી બ્રાંચ

+
Address ૧૭૦, સર્વોદય નગર સોસાયટી, બનારસ સાડીની બાજુમા, બારડોલી, તા. બારડોલી, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૪ ૬૦૨
Contact 02622-226054
Email Id ardbbardoli@gmail.com

મહુવા બ્રાંચ

+
Address બ્રાહ્મણ ફળીયુ, મહુવા, તા. મહુવા, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૪ ૬૪૨
Contact 02625-255221
Email Id ardbmahuvas@gmail.com

ઓલપાડ બ્રાંચ

+
Address ચોકઠા ફળીયા, તળાવની સામે, ઓલપાડ, તા. ઓલપાડ, જિલ્લો – સુરત. ૩૯૧ ૫૪૦
Contact 02621-221757
Email Id ardbolpad@gmail.com

સોનગઢ-ઉચ્છલ બ્રાંચ

+
Address તાલુકા પંચાયત પાચળ, સોનગઢ, તા. સોનગઢ, જિલ્લો – તીપી. ૩૯૪ ૬૭૦
Contact 02624-223025
Email Id ardbsongadh@gmail.com

વાલોડ બ્રાંચ

+
Address ઉદ્યોગ વાડી, લિજ્જત પાપડની બાજુમા, વાલોડ, તા. વાલોડ, જિલ્લો – તાપી. ૩૯૪ ૬૪૦
Contact 02625-220441
Email Id ardbvalod@gmail.com

નિઝર બ્રાંચ

+
Address પટેલ હોટલની સામે, નીઝર, તા.નીઝર, જિલ્લો – તાપી. ૩૯૪ ૩૭૦
Contact 02628-244415
Email Id ardbnizar@gmail.com

વ્યારા બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડ વ્યારા, નવા બસ સ્ટેન્ડની બાજુમા, વ્યારા, તા. વ્યારા, જિલ્લો – તાપી. ૩૯૪ ૬૫૦
Contact 02626-223337
Email Id ardbvyara@gmail.com

માંડવી બ્રાંચ

+
Address શેતાન ફળીયુ, મહિલા મંડળના માળ ઉપર, સુરત ડીસ્ટ્રીક્ટ કો ઓપ. બેંકની બાજુમા, માંડવી, તા. માંડવી, જિલ્લો – તાપી. ૩૯૪ ૧૬૦
Contact 02623-221806
Email Id ardbmandvis@gmail.com

વલસાડ જિલ્લા કચેરી

+
Address મદન વાડ, કમલા નહેરૂ રોડ, વલસાડ, જિલ્લો – વલસાડ. ૩૯૬ ૦૦૧
Contact 02632-242609
Email Id ardbvalsaddo@gmail.com
More Branch Click Here

ચીખલી બ્રાંચ

+
Address ગ્રાઇન્ડ ફ્લોર, શાંતીનિકેતન એપાર્ટમેન્ટ, જોષી મહોલ્લો, ચીખલી, તા. ચીખલી, જિલ્લો – વલસાડ. ૩૯૬ ૩૬૦
Contact 02634-233578
Email Id ardbchikhli@gmail.com

ધરમપુર બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળ, રધુવીર કોમ્પલેક્ષ, ગાર્ડન રોડ, વાંસીયા ચાલની સામે, ધરમપુર, તા, ધરમપુર, જિલ્લો – વલસાડ. ૩૯૬ ૦૫૦
Contact 02633-242920
Email Id ardbdharampur@gmail.com

ગણદેવી બ્રાંચ

+
Address મારૂતિ ચેમ્બર્સ, ગણદેવી ચાર રસ્તા, પેટ્રોલ પંપની સામે, ગણદેવી, તા. ગણદેવી, જિલ્લો – નવસારી. ૩૯૬ ૩૧૦
Contact 02634-263597
Email Id ardbgandevi@gmail.com

નવસારી બ્રાંચ

+
Address બીજો માળ, સત્યમ બિલ્ડીંગ, સયાજી રોડ, વેઇટ વે ટેલરની સામે, વિદ્યા સ્ટ્રીટ, નવસારી, જિલ્લો – નવસારી. ૩૯૬ ૪૬૫
Contact 02637-246245
Email Id ardbnavsari@gmail.com

પારડી બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળ, ગીતાપાર્ક, સોના દર્શનની બાજુમા, નેશનલ હાઇવે નં. ૮, કિલ્લા પારડી, તા. પારડી, જિલ્લો – વલસાડ. ૩૯૬ ૧૨૫
Contact 0260-2374763
Email Id ardbPardi@gmail.com

ઉમરગાવ બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળ, શ્રીનાથ હાઉસીંગ સોસાયટી, ઉમરગાવ ટાઉન, મેઇન રોડ, ઉમરગાવ, તા. ઉમરગાવ, જિલ્લો – વલસાડ. ૩૯૬ ૧૭૧
Contact 0260-2561534
Email Id ardbumargam@gmail.com

વાંસદા બ્રાંચ

+
Address પ્રતાપ હાઇસ્કુલની સામે, મેઇન રોડ, સર્કલ પાસે, વાંસદા, તા. વાંસદા, જિલ્લો – વલસાડ. ૩૯૬ ૫૮૦
Contact 02630-222126
Email Id ardbvansda@gmail.com

નડીયાદ જિલ્લા કચેરી

+
Address કૃષ્ણકુંજ, હિન્દુ અનાથ આશ્રમની બાજુમા, ઓવરબ્રીજ નીચે, નડીયાદ. ૩૮૭ ૦૦૧
Contact 0268-2562831
Email Id ardbnadiad@gmail.com

નડીયાદ બ્રાંચ

+
Address નાગરવાળાના ઢાળે, ઘોડીયા બજાર, નડીયાદ, ૩૮૭ ૦૦૧
Contact 0268-2566280
Email Id ardbnadiaddo@gmail.com

કપડવંજ બ્રાંચ

+
Address પૂજા હોસ્પીટલની પાછળ, ડી.વાય.એસ.પી. ઓફીસની બાજુમા, કપડવંજ. ૩૮૭ ૬૨૦
Contact 02691-253697
Email Id ardbkapadvanj@gmail.com

બાલાશિનોર બ્રાંચ

+
Address તળાવ દરવાજા પાસે, જુના રતીલાલનુ દવાખાનુ, બાલાશિનોર.
Contact 02690-266877
Email Id ardbbalasinor@gmail.com

ઠાસરા બ્રાંચ

+
Address આશાપુરા માતાના મંદીર પાસે, ઠાસરા.
Contact 02699-223446
Email Id ardbthasara@gmail.com

આણંદ બ્રાંચ

+
Address નાવલીવાલા બિલ્ડીંગ, ડી.એમ. હાઇસ્કુલ પાસે, સ્ટેશન રોડ, આણંદ. ૩૮૮ ૦૦૧
Contact 02692-255394
Email Id ardbanand@gmail.com

બોરસદ બ્રાંચ

+
Address માર્કેટ યાર્ડના મેડા ઉપર, વાસદ ચોકડી, બોરસદ. ૩૮૮ ૫૪૦
Contact 02696-220549
Email Id ardbborsad@gmail.com

પેટલાદ બ્રાંચ

+
Address જેત્રાના વડ પાસે, સી.કે. બિલ્ડીંગ, બસ સ્ટેશન સામે, પેટલાદ. ૩૮૮ ૪૫૦
Contact 02697-225114
Email Id ardbpetlad@gmail.com

ખંભાત બ્રાંચ

+
Address સી-૩૦૧, બીજો માળ, મારૂતિ કોમ્પલેક્ષ, સ્ટેશન પાસે, ખંભાત.
Contact 02698-223708
Email Id ardbkhambhat@gmail.com

માતર બ્રાંચ

+
Address બસ સ્ટેશનની બાજુમા, માતર. ૩૮૭ ૫૩૦
Contact 02694-285253
Email Id ardbmatar@gmail.com

મહેમદાવદ બ્રાંચ

+
Address ૪૮-બી, નવજીવન સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, ભાવસાર હાઇસીંગની બાજુમા, મહેમદાવાદ.
Contact 02694-245804
Email Id ardbmahemdavad@gmail.com

ગોધરા જિલ્લા કચેરી

+
Address શહેરા ભાગોળ, પોલીસ ચોકી નં. ૫ ની બાજુમા, ગોધરા, તા. ગોધરા, જિલ્લો – પંચમહાલ. ૩૮૯ ૧૦૧
Contact 02672-244866
Email Id ardbgodhra@gmail.com

સંતરામપુર બ્રાંચ

+
Address દરજી વાડી નજીક, સંતરામપુર, તા. સંતરામપુર, જિલ્લો – મહિસાગર. ૩૮૯ ૨૬૦
Contact 02675-220846
Email Id ardbsantrampur@gmail.com

લુણાવાડા બ્રાંચ

+
Address નગર પાલીકા નજીક, લુણાવાડા, તા. લુણાવાડા, જિલ્લો – મહિસાગર. ૩૮૯ ૨૩૦
Contact 02674-252764
Email Id ardblunavada@gmail.com

શહેરા બ્રાંચ

+
Address માલીવાડા, શહેરા, તા. શહેરા, જિલ્લો – ગોધરા. ૩૮૯ ૨૧૦
Contact 02670-226416
Email Id ardbshahera@gamil.com

દાહોદ બ્રાંચ

+
Address ગોદીરોડ, દાહોદ, તા./જિલ્લો – દાહોદ. ૩૮૯ ૧૫૧
Contact 02673-252395
Email Id ardbdahod@gmail.com

દેવગઢબારીયા બ્રાંચ

+
Address બસ સ્ટેન્ડ સામે, દેવગઢબારીયા, તા. દેવગઢબારીયા, જિલ્લો – દાહોદ. ૩૮૯ ૩૮૦
Contact 02678-221157
Email Id ardbdevagadhbariya@gmail.com

લીમખેડા બ્રાંચ

+
Address પોલીસ સ્ટેશન નજીક, લીમખેડા, તા. લીમખેડા, જિલ્લો – દાહોદ. ૩૮૯ ૧૪૦
Contact 02677-229745
Email Id ardblimkheda@gmail.com

હાલોલ બ્રાંચ

+
Address પાવાગઢ રોડ, હાલોલ, તા. હાલોલ, જિલ્લો – ગોધરા. ૩૮૯ ૩૫૦
Contact 02676-221410
Email Id ardbhalol@gmail.com

ઝાલોદ બ્રાંચ

+
Address સુંદરમ હોસ્પીટલ પાસે, ઝાલોદ, તા. ઝાલોદ, જિલ્લો – દાહોદ. ૩૮૯ ૧૭૦
Contact 02679-225256
Email Id ardbzalod@gmail.com

કાલોલ બ્રાંચ

+
Address કાછીયા વાડ, કાલોલ, તા. કાલોલ, જિલ્લો – ગોધરા. ૩૮૯ ૩૩૦
Contact 02676-236879
Email Id ardbkalolp@gmail.com

ભરૂચ જિલ્લા કચેરી

+
Address ૫૨-એ, ભૃગુપુર સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેસ્જન પાછળ, ભરૂચ, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૨ ૦૦૨
Contact 02642-229513
Email Id ardbbharuchdo@gmail.com

ભરૂચ બ્રાંચ

+
Address ૫૨-એ, ભૃગુપુર સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેસ્જન પાછળ, ભરૂચ, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૨ ૦૦૨
Contact 02642-229417
Email Id ardbbharuch@gmail.com

રાજપીપળા બ્રાંચ

+
Address તાલુકા પંચાતની બાજુમા, એસ. ટી. ડેપો પાસે, રાજપીપળા. તા. રાજપીપળા, જિલ્લો – નર્મદા. ૩૯૩ ૧૪૫
Contact 02640-222726
Email Id ardbrajpipala@gmail.com

આમોદ બ્રાંચ

+
Address ગોલ્ડન પ્લાઝા, ભરૂચ ડીસ્ટ્રીક્ટ સહકારી બેંક, આમોદ, તા. આમોદ, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૨ ૧૧૦
Contact 02641-245843
Email Id ardbamod@gmail.com

સાગબારા બ્રાંચ

+
Address મહિલા જુથ શોપીંગ સેન્ટરની સામે, સેલંબા રોડ, સાગબારા, તા. સાગબારા, જિલ્લો – નર્મદા. ૩૯૩ ૦૫૦
Contact 02649-255047
Email Id ardbsagbara@gmail.com

વાલીયા બ્રાંચ

+
Address “રંગ સદન”, મેઇન માર્કેટ, વાલીયા, તા. વાલીયા, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૩ ૧૩૫
Contact 02643-270904
Email Id ardbvaliya@gmail.com

અંકલેશ્વર બ્રાંચ

+
Address સ્ટેશન રોડ, એ.પી.એમ.સી. ના મકાનમા, અંકલેશ્વર, તા. અંકલેશ્વર, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૩ ૦૦૧
Contact 02646-246636
Email Id ardbankleshwar@gmail.com

જંબુસર બ્રાંચ

+
Address કોટ દરવાજા, તાલુકા પંચાયતની સામે, જંબુસર, તા, જંબુસર, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૨ ૧૫૦
Contact 02644-222412
Email Id ardbjambusar@gmail.com

હાંસોટ બ્રાંચ

+
Address મેઇન રોડ, મુગલ માર્કેટની સામે, હંસોટ, તા. હાંસોટ, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૩ ૦૩૦
Contact 02646-262603
Email Id ardbhansot@gmail.com

ઝગડીયા બ્રાંચ

+
Address ટેકરા ફળીયુ, બરોડા-ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકની બાજુમા, ઝગડીયા, તા. ઝગડીયા, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૩ ૧૧૦
Contact 02645-220339
Email Id ardbjhagadia@gmail.com

વાગરા બ્રાંચ

+
Address અસ્મા પાર્ક, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમા, વાગરા, તા. વાગરા, જિલ્લો – ભરૂચ. ૩૯૨ ૧૪૦
Contact 02641-225663
Email Id ardbvagra@gmail.com

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કચેરી

+
Address સબ જેલ સામે, જેલ ચોક, સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02752-283102
Email Id ardbsurendranagardo@gmail.com

લખતર બ્રાંચ

+
Address હનુમંત પ્લાઝા, હાઇવે રોડ, લખતર, તા. લખતર, જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02759-273259
Email Id ardblakhatar@gmail.com

લીંમડી બ્રાંચ

+
Address જીન રોડ, લીંમડી, તા. લીંમડી, જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02753-261617
Email Id ardblimbdi@gmail.com

ધ્રાંગધ્રા બ્રાંચ

+
Address બાંભા શેરી, ઝાલા રોડ, ધ્રાંગધ્રા, તા. ધ્રાંગધ્રા, જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02754-281687
Email Id ardbdhrangadhra@gmail.com

સાયલા બ્રાંચ

+
Address એસ. બી. આઇ. ની બાજુમા, સાયલા, તા. સાયલા, જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02755-280171
Email Id ardbsayala@gmail.com

મૂળી બ્રાંચ

+
Address પોષ્ટ ઓફીસ સામે, મૂળી, તા. મૂળી. જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02756-233532
Email Id ardbmuli@gmail.com

પાટડી બ્રાંચ

+
Address કલાડા દરવાજા રોડ, પાચ હાટડી, પાટડી, તા. પાટડી, જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02757-227624
Email Id ardbpatdi@gmail.com

ચોટીલા બ્રાંચ

+
Address પોષ્ટ ઓફીસ પાસે, ચોટીલા, તા. ચોટીલા, જિલ્લો. સુરેન્દ્રનગર.
Contact 02751-280589
Email Id ardbchotila@gmail.com

હળવદ બ્રાંચ

+
Address જુના પોલીસ સ્ટેશન સામે, હળવદ, તા. હળવદ, જિલ્લો. મોરબી.
Contact 02758-261138
Email Id ardbhalvad@gmail.com

અમરેલી જિલ્લા કચેરી

+
Address રાજકમલ ચોક, નાના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ખાદી ભવનની બાજુમા, અમરેલી, જિલ્લો અમરેલી. ૩૬૫ ૬૦૧
Contact 02792-223223
Email Id ardbamrelido@gmail.com

ધારી બ્રાંચ

+
Address વાધા પરા સામે, ધારી, તા. ધારી, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૬૪૦
Contact 02797-225037
Email Id ardbdhari@gmail.com

સાવરકુંડલા બ્રાંચ

+
Address મણીભાઇ ચોક, પોષ્ટ ઓફીસની બાજુમા, સાવરકુંડલા, તા. સાવરકુંડલા, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૪ ૫૧૫
Contact 02845-222308
Email Id ardbsavarkundala@gmail.com

વડીયા બ્રાંચ

+
Address શિવાજી ચોક, મામલતદાર કચેરીની બાજુમા, વડીયા, તા. વડીયા, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૪૮૦
Contact 02796-273116
Email Id ardbvadiya@gmail.com

બાબરા બ્રાંચ

+
Address એસ. ટી. ડેપો સામે, રાજકોટ રોડ, બાબરા, તા. બાબરા, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૪૨૧
Contact 02791-233699
Email Id ardbbaabra@gmail.com

લીલીયા બ્રાંચ

+
Address શ્યામ વાડીની બાજુમા, નાવલી નદી, લીલીયા, તા. લીલીયા, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૫૩૫
Contact 02793-236700
Email Id ardbliliya@gmail.com

લાઠી બ્રાંચ

+
Address પ્રાંત કચેરીની સામે, ભાવનગર રોડ, લાઠી, તા. લાઠી, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૪૩૦
Contact 02793-250385
Email Id ardblathi@gmail.com

રાજુલા બ્રાંચ

+
Address માર્કેટીંગ યાર્ડ ઉપર, રાજુલા, તા. રાજુલા, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૫૬૦
Contact 02794-220256
Email Id ardbrajula@gmail.com

ખાંભા બ્રાંચ

+
Address જે. એન. મહેતા હાઇસ્કુલ સામે, ખાંભા, તા. ખાંભા, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૬૫૦
Contact 02797-260178
Email Id ardbkhambha@gmail.com

જાફરાબાદ બ્રાંચ

+
Address બંદર ચોક, લાયબ્રેરી પાછળ, જાફરાબાદ, તા. જાફરાબાદ, જિલ્લો – અમરેલી. ૩૬૫ ૫૪૦
Contact 02794-245844
Email Id ardbjafrabad@gmail.com

ભાવનગર જિલ્લા કચેરી

+
Address પ્લોટ નં. ૯૭૩, ડાયમંદ ચોક, ડોન વિસ્તાર, ભાવનગર. જિલ્લો. ભાવનગર.
Contact 0278-2212893
Email Id ardbbhavnagardo@gmail.com

ઘોઘા બ્રાંચ

+
Address એસ. બી. એસ. ની બાજુમા, ઘોઘા, તા. ઘોઘા, જિલ્લો - ભાવનગર.
Contact 0278-2882441
Email Id ardbghogha@gmail.com

શિહોર બ્રાંચ

+
Address દીપગંગા ફ્લેટ, તાલુકા પંચાયત સામે, પથીકાશ્રમ સામે, શિહોર, તા. શિહોર, જિલ્લો - ભાવનગર.
Contact 02846-223817
Email Id ardbshihor@gmail.com

વલ્લભીપુર બ્રાંચ

+
Address ટાવર ચોક, જૈન દેરાસરની બાજુમા, વલ્લભીપુર, તા. વલ્લભીપુર, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02841-222073
Email Id ardbvallbhipur@gmail.com

ઉમરાળા બ્રાંચ

+
Address તાલુકા પંચાયત રોડ, પ્લોટ વિસ્તાર, માજી ધારાસભ્યશ્રી અમરશીભાઇ પટેલના મકાનની બાજુમા, ઉમરાળા, તા. ઉમરાળા, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02843-235238
Email Id ardbumrala@gmail.com

ગઢડા બ્રાંચ

+
Address નગર પાલીકા સામે, શ્રીજી નગરની બાજુમા, ગઢડા, તા. ગઢડા, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02847-252283
Email Id ardbgadhada@gmail.com

બોટાદ બ્રાંચ

+
Address ટાવર રોડ, ભાવસિંહજી ગેસ્ટહાઉસની સામે, પંચવટી પ્લોટની બાજુમા, બોટાદ, તા. બોટાદ, જિલ્લો – બોટાદ.
Contact 02849-242956
Email Id ardbbotad@gmail.com

તળાજા બ્રાંચ

+
Address સ્ટેશન રોડ, ગર્લ્સ સ્કુલની બાજુમા, તળાજા, તા. તળાજા, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02842-240057
Email Id ardbtalaja@gmail.com

મહુવા બ્રાંચ

+
Address નૂતન નગર, કુબેર બાગની પાછળ, મહુવા, તા. મહુવા, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02844-227290
Email Id ardbmahuva@gmail.com

પાલીતાણા બ્રાંચ

+
Address ભૈરવ પરા, અર્જુનભાઇ રાઠોડના મકાનમા, પાલીતાણા, તા. પાલીતાના, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02848-252871
Email Id ardbpalitana@gmail.com

ગારીયાધાર બ્રાંચ

+
Address એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડની સામે, ગારીયાધાર, તા. ગારીયાધાર, જિલ્લો – ભાવનગર.
Contact 02843-250193
Email Id ardbgariyadhar@gmail.com

રાજકોટ જિલ્લા કચેરી

+
Address સહકાર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, ખાદી ભવન પાછળ, રાજકોટ, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૦૧
Contact 0281-2234256
Email Id ardbrajkotdo@gmail.com

ગોંડલ બ્રાંચ

+
Address માઇસાહેબમાં તકીયાની સામે, સ્ટેશન રોડ, કોલેજ ચોક, ગોંડલ, તા. ગોંડલ, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૩૧૧
Contact 02825-225029
Email Id ardbgondal@gmail.com

ઉપલેટા બ્રાંચ

+
Address સિધ્ધાર્થ ચેમ્બર્સ, જવાહર રોડ, વીજળી રોડ, ઉપલેટા, તા. ઉપલેટા, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૪૯૦
Contact 02826-220017
Email Id ardbupleta@gmail.com

મોરબી બ્રાંચ

+
Address દરબાર ગઢ, ગ્રીન ચોક, નહેરૂ ગેટની અંદર, મોરબી, તા. મોરબી, જિલ્લો – મોરબી. ૩૬૩ ૬૪૧
Contact 0282-226096
Email Id ardbmorbi@gmail.com

ધોરાજી બ્રાંચ

+
Address પોષ્ટ ઓફીસ રોડ, સરકારી દવાખાના પાછળ, ધોરાજી, તા. ધોરાજી, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૪૧૦
Contact 02824-220073
Email Id ardbdhoraji@gmail.com

જામકંડોરણા બ્રાંચ

+
Address રાજકોટ ડીસ્ટ્રી. કો. બેંકની બાજુમા, કાલાવાડ રોડ, જામકંડોરણા. તા. જામકંડોરણા. જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૪૦૫
Contact 02824-271686
Email Id ardbjamkandorana@gmail.com

જસદણ બ્રાંચ

+
Address ફુલવાડી, સરકારી દવાખાના પાસે, જી.ઇ.બી. પાસે, જસદણ, તા. જસદણ, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૫૦
Contact 02821-220946
Email Id ardbjasdan@gmail.com

જેતપુર બ્રાંચ

+
Address પંડ્યા સ્કુલ પાસે, ખોડપરા પાસે, ભીડભંજન રોડ, જેતપુર, તા. જેતપુર, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૩૭૦
Contact 02923-222769
Email Id ardbjetpur@gmail.com

વાંકાનેર બ્રાંચ

+
Address દાણાપીઠ ચોક, વાંકાનેર, તા. વાંકાનેર, જિલ્લો – મોરબી. ૩૬૩ ૬૨૧
Contact 02828-221361
Email Id ardbwankaner@gmail.com

લોધીકા બ્રાંચ

+
Address બસ સ્ટેન્ડ પાસે, પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમા, લોધીકા, તા. લોધીકા, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૩૫
Contact 02827-244296
Email Id ardblodhika@gmail.com

પડધરી બ્રાંચ

+
Address પારસ સોસાયટી, પડધરી, તા. પડધરી, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૧૧૦
Contact 02820-233434
Email Id ardbpaddhari@gmail.com

કોટડા-સાંગાણી બ્રાંચ

+
Address એસ. ટી. સ્ટેશન પાછળ, પશુ દવાખાના પાસે, કોટડા-સાંગાણી, તા. કોટડા-સાંગાણી, જિલ્લો – રાજકોટ. ૩૬૦ ૦૩૦
Contact 02827-276369
Email Id ardbkotdasangani@gmail.com

માળીયા-મીયાણા બ્રાંચ

+
Address દરબાર ગઢ, ગ્રીન ચોક, નહેરૂ ગેટની અંદર, મોરબી, તા. મોરબી, જિલ્લો – મોરબી. ૩૬૩ ૬૪૧
Contact 02822-227898
Email Id ardbmaliyamiyana@gmail.com

જુનાગઢ જિલ્લા કચેરી

+
Address શીશુ મંગલ રોડ, ગાંધીગ્રામ પાસે, જુનાગઢ, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૦૦૧
Contact 0285-2620192
Email Id ardbjunagadhdo@gmail.com

ભેંસાણ બ્રાંચ

+
Address જગાત નાકા પાસે, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, ભેંસાણ, તા. ભેંસાણ, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૦૨૦
Contact 02873-253613
Email Id ardbbhensan@gmail.com

વિસાવદર બ્રાંચ

+
Address ખાદી ભંડારની બાજુમા, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, વિસાવદર, તા. વિસાવદર, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૧૩૦
Contact 02873-222561
Email Id ardbvisavadar@gmail.com

તાલાલા બ્રાંચ

+
Address ઇરીગેશન ઓફીસની બાજુમા, મામલતદાર કચેરી પાસે, તાલાળા. તા. તાલાળા, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૧૫૦
Contact 02877-222056
Email Id ardbtalala@gmail.com

ઉના બ્રાંચ

+
Address એસ.બી.એસ.ની બાજુમા, ટાવર ચોક, ઉના, તા. ઉના, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૫૬૦
Contact 02875-222721
Email Id ardbuna@gmai.com

કોડીનાર બ્રાંચ

+
Address જુના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, કોડીનાર, તા. કોડીનાર, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૭૨૫
Contact 02795-220681
Email Id ardbkodinar@gmail.com

વેરાવળ બ્રાંચ

+
Address બીજો માળ, બંસીધર કોમ્પલેક્ષ, રાજદો હોટની નીચે, બસ સ્ટેન્ડ સામે, વેરાવળ, તા. વેરાવળ, જિલ્લો - ૩૬૨ ૨૬૯
Contact 02876-222059
Email Id ardbveraval@gmail.com

માળીયા-હાટીના બ્રાંચ

+
Address લખમણભાઇ યાદવનુ મકાન, સ્ટેશન રોડ, માળીયા-હાટીના તા. માળીયા-હાટીના, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૨૪૫
Contact 02870-222387
Email Id ardbmaliyhatina@gmail.com

માંગરોળ બ્રાંચ

+
Address સ્ક્રેટરીયલ રોડ, ફીસરીઝ કોલોનીની બાજુમા, માંગરોળ, તા. માંગરોળ, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૨૨૫
Contact 02878-223369
Email Id ardbmangrol@gmail.com

કેશોદ બ્રાંચ

+
Address વૃંદાવન કોમ્પલેક્ષ, ટેલીફોન એક્ષચેન્જની સામે, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, કેશોદ, તા. કેશોદ, જિલ્લો – જુઇનાગઢ. ૩૬૨ ૨૨૦
Contact 02871-231427
Email Id ardbkeshod@gmail.com

મેંદરડા બ્રાંચ

+
Address વસુધરા કોમ્પલેક્ષ, પાદરા ચોક, મેંદરડા, તા. મેંદરડા, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૨૬૦
Contact 02872-241091
Email Id ardbmendarda@gmail.com

વંથલી બ્રાંચ

+
Address નાગરીક બેંકની બાજુમા, મેઇન રોડ, વંથલી, તા. વંથલી, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૬૧૦
Contact 02872-222784
Email Id ardbvanthli@gmail.com

માણાવદર બ્રાંચ

+
Address મામલતદાર કચેરી સામે, ગાંધી ચોક, માણાવદર, તા. માણાવદર, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૬૩૦
Contact 02874-222296
Email Id ardbmanavadar@gmail.com

કુતિયાણા બ્રાંચ

+
Address મુકુંદરાય હરજીવનના મકાનમા, મેઇન બજાર, કુતિયાણા, તા. કુતિયાણા, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૬૫૦
Contact 02804-261998
Email Id ardbkutiyana@gmail.com

રાણાવાવ બ્રાંચ

+
Address આશાપુરા શોપીંગ સેમન્ટરની સામે, રાણાવાવ, તા. રાણાવાવ, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨ ૫૫૦
Contact 02801-231086
Email Id ardbranavav@gmail.com

પોરબંદર બ્રાંચ

+
Address ભદ્રકાલી રોડ, પોરબંદર, તા. પોરબંદર, જિલ્લો – જુનાગઢ. ૩૬૨૫૭૫
Contact 0286-2243714
Email Id ardbporbandar@gmail.com

જામનગર જિલ્લા કચેરી

+
Address લાલ બંગલાની પાછળ, તળાવની પાળ ઉપર, આર.ટી.ઓ.પાસે,જામગર,જિલ્લો–જામનગર.૩૬૧૦૦૧
Contact 0288-2676612
Email Id ardbjamnagardo@gmail.com

જામજોધપુર બ્રાંચ

+
Address પ્રથમ માળે, નગરપાલીકાના મકાનમા, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, જામજોધપુર, તા. જામજોધપુર, જિલ્લો – જામનગર. ૩૬૧ ૫૩૦
Contact 02898-221618
Email Id ardbjamjodhpur@gmail.com 

જોડીયા બ્રાંચ

+
Address મેઇન બજાર, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, જોડીયા, તા. જોડીયા, જિલ્લો – જામનગર. ૩૬૧ ૨૫૦
Contact 02893-222232
Email Id ardbjodiya@gmail.com

ભાણવડ બ્રાંચ

+
Address વસંત નગર, સરકારી હોસ્પીટલ સામે, બાય પાસ રોડ, ભાણવડ, તા. ભાણવડ, જિલ્લો – દેવભૂમિ દ્વારકા. ૩૬૦ ૫૧૦
Contact 02896-233103
Email Id ardbbhanwad@gmail.com

જામકલ્યાણપુર બ્રાંચ

+
Address બહાર પરા, ખીજદડ ગામ રોડ, જામકલ્યાણપુર, તા. જામકલ્યાણપુર, જિલ્લો દેવભમિ દ્વારકા. ૩૬૧ ૩૨૦
Contact 02891-286373
Email Id ardbjamkalyanpur@gmail.com

લાલપુર બ્રાંચ

+
Address વિશ્રામ ગૃહ સામે, બસ સ્ટેશન રોડ, લાલપુર, તા. લાલપુર, જિલ્લો – જામનગર. ૩૬૧ ૧૭૦
Contact 02895-272675
Email Id ardblalpur@gmail.com

ધ્રોળ બ્રાંચ

+
Address કમલા નહેરૂ પાર્કની બાજુમા, જામનગર રોડ, ધ્રોળ, તા. ધ્રોળ, જિલ્લો – જામનગર. ૩૬૧ ૨૧૦
Contact 02897-223173
Email Id ardbdhrol@gmail.com

દ્વ્રારકા બ્રાંચ

+
Address નયુ સતવાર ભુવન પાસે, આવળ પાડો, ભાવળા રોડ, દ્વારકા, તા. દ્વારકા, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વ્રારકા. ૩૬૧ ૩૩૫
Contact 02892-235613
Email Id ardbdwarka@gmail.com

જામખંભાળીયા બ્રાંચ

+
Address રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, તેલી નદીના પુલ પાસે, જામખંભાળીયા, તા. જામખંભાળીયા, જિલ્લો – દેવભૂમિ દ્વ્રારકા. ૩૬૧ ૩૦૫
Contact 02833-233802
Email Id ardbjamkhambhaliya@gmail.com

કાલાવાડ બ્રાંચ

+
Address મેઇન બજાર, જૈન દેરાસરની સામે, કાલાવાડ, તા. કાલાવાડ, જિલ્લો – જામનગર. ૩૬૧ ૧૬૦
Contact 02894-222910
Email Id ardbkalavad@gmail.com 

ભૂજ જિલ્લા કચેરી

+
Address હોસ્પીટલ રોડ, ડૉ. મેરી રાજારામ કોમ્પલેક્ષની સામે, ભૂજ, જિલ્લો – ભૂજ. ૩૭૦ ૦૦૧
Contact 02832-221594
Email Id ardbbhuj@gmail.com

ભચાઉ બ્રાંચ

+
Address પ્લોટ નં. ૪૮, વર્ધમાન નગર, ભચાઉ, તા. ભચાઉ, જિલ્લો – ભૂજ. ૩૭૦ ૧૪૦
Contact 02837-223240
Email Id ardbbhachau@gmail.com

માંડવી-નલીયા બ્રાંચ

+
Address બસ સ્ટેન્ડ રોડ, જુની મામલતદાર ઓફીસની બાજુમા, માંડવી, તા. માંડવી, જિલ્લો – ભૂજ. ૩૭૦ ૪૬૫
Contact 02834-231513
Email Id ardbmandvi@gmail.com

અંજાર-મુન્દ્રા બ્રાંચ

+
Address ૪૦, જૈન કોલોની, નવા અંજાર, તા. અંજાર, જિલ્લો – ભૂજ. ૩૭૦ ૧૧૦
Contact 02836-243879
Email Id ardbanjar@gmail.com

નખત્રાણા-દયાપર બ્રાંચ

+
Address મેઇન બજાર, મેડા ઉપર, નખત્રાણા, તા. નખત્રાણા, જિલ્લો – ભૂજ. ૩૭૦ ૬૧૫
Contact 02835-221129
Email Id ardbnakhatrana@gmail.com

રાપર બ્રાંચ

+
Address લોહાણા બજાર, માંડવી ચોક, રાપર, તા. રાપર, જિલ્લો – ભૂજ. ૩૭૦ ૧૬૫
Contact 02830-220374
Email Id ardbrapar@gmail.com