ધિરાણના હેતુ

હોમ » ધિરાણ »ધિરાણના હેતુ

ધિરાણના હેતુ:

ક્રમ હેતુ
1 કિશન વિકાસ લોન (KVL)
2 વ્યક્તિગત લોન
3 કેશ ક્રેડીટ લોન
4 પાતાળ કુવા બનાવવા.
5 પાઈપ લાઈન નાખવા (સિમેન્ટ તેમજ પી.વી.સી.).
6  લીફ્ટ ઈરીગેશન.
7 સ્પ્રીન્કલર ઈરીગેશન (ફુવારા પદ્ધતિથી પિયત).
8  ડ્રીપ ઈરીગેશન (ટપક પદ્ધતિથી પિયત).
9 ડેરી ઉધોગ (ગાય, ભેસ ,ઘેટા ,બકરા )
10 પાણીના ટાંકા કરવા. (સિંચાઈ માટે).
11 દુધાળા પશુ: ભેસ, ગાય, શંકર ગાય.
12 ફાર્મ હાઉસ, કેટલ શેડ બાંધવા, તેમજ સાયલોપીટ બનાવવા.
13 ડેરી ડેવલપમેન્ટ : ડેરી પ્લાન્ટ, શીત કેન્દ્રો તેમજ વિસ્તૃતીકરણ .
14 બળદ, બળદ ગાડા ખરીદવા.
15 ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ.
16 ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, પાવર ટ્રીલર, મીની ટ્રેક્ટર, થ્રેસર, ઓપનર, હાર્વેસ્ટર કમ્બાઇન્ડ.
17 ફ્લોરી કલ્ચર : ફુલના ઉછેરની ખેતી જેમ કે ગુલાબ, મોગરા, લીલી વગેરે.
18 નીલગીરી ઉછેર : અન્ય ઝાડના વાવેતર : વેસ્ટલેન્ડ ડેવલપમેન્ટ.
19 શાકભાજીના કાયમી માંડવા બાધવા.
20 ડુંગળીના સંગ્રહ માટે મેડા મનાવવા.
21  ક્યારી બનાવવા (જમીન સુધારણા)
22 વાયર ફેન્સીંગ (તારની વાડ બનાવવા) : બગીચાઓ, બાગ વિસ્તારમાં પાકના રક્ષણ માટે.
23 ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બઝાર સમિતિના બાંધકામ, ગોડાઉન, શોપ્સ, ઓફીસ બિલ્ડીંગ : (માર્કેટ યાર્ડ ડેવલપમેન્ટ).
24 લઘુ ઉદ્યોગ.
25 ઉત્પાદકીય હેતુઓ જેવાકે મીણબત્તી, અગરબત્તી, ચોક, રીફીલ, બોલપેન વગેરે.
26 પીકઅપ વાન, ખેતી ઉત્પાદનનો માલ બઝારમાં લઇ જવા તેમજ ખાતર બિયારણ વગેરે લાવવા માટે માલ વાહક રિક્ષા.
27 ઇન્ટીગ્રેટેડ લોન સ્કીમ..
28 મશરૂમની ખેતી માટે..
29 વર્મી કલ્ચર (અળસીયાની ખેતી માટે)..
30 શેરી કલ્ચર (રેશમના કીડા ઉછેર માટે)..
31 મોટર સાયકલ ખરીદવા.
32 કાલા ફોલવાના મશીન.
33 ઠંડાપીણા બનાવવાની મશીનરી ખરીદવા
34 ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેણાકના મકાન બનાવવા.
35 ખેડૂતોને ખેતીના વિકાસ માટે જમીન ખરીદવા.
36 સુગંધી અને ઔંષધિય ઘટકો માટે.
37 રૂરલ ગોડાઉન.
38 ગોલ્ડ લોન
39 કોલ્ડ સ્ટોરેજ.
40 તત્કાલ વિજ જોડાણમાં  ખર્ચના એસ્ટીમેટ સામે લોન આપવા
41 કનઝયુમર  લોન :- ટી.વી., વોશિંગ મશીન , રેફ્રીજરેટર, ઘરઘંટી, કોમ્પયુટર/લેપટોપ, ફર્નિચર આઈટમ વિગેરે હેતુઓ માટે.

* ૩૦૦ થી વધારે હેતુ માટે બેંક લોન પ્રોવાઈડ કરે છે .,વધુ માહિતી માટે નજીક ની શાખાનો સંપર્ક કરવો