લોન વ્યાજ દર

હોમ » ધિરાણ »લોન વ્યાજ દર

w.e.f 01/02/2020

લોનની રકમ દર
૫૦,૦૦૦ સુધી ૧૧%
૫૦,૦૦૧ થી ૧,૦૦,૦૦૦ ૧૨%
૧ ,૦૦,૦૦૧ થી ૨ ,૦૦,૦૦૦ ૧૨.૫૦ %
૨ ,૦૦,૦૦૧ થી વધારે ૧૩.૦૦%