લોન વ્યાજ દર

હોમ » ધિરાણ »લોન વ્યાજ દર

w.e.f 01/11/2015

લોનની રકમ દર
૫૦,૦૦૦ સુધી ૧૧%
૫૦,૦૦૧ થી ૧,૦૦,૦૦૦ ૧૨%
૧ ,૦૦,૦૦૧ થી ૨ ,૦૦,૦૦૦ ૧૩ %
૨ ,૦૦,૦૦૧ થી વધારે ૧૩.૫૦%