ચેરમેન શ્રી ની યાદી

હોમ » બેંક વિશે »ચેરમેન શ્રી ની યાદી

ક્રમ ચેરમેનશ્રીઓ ના નામ ફોટો જિલ્લો કાર્યકાળ
1 Late. Shri. Yuvraj UdayBhan Singh porbandar(Junagadh) 1951 to 20/07/73
2 Late. Shri. Zinabhai R. Darji Surat ૨૧-૭-૭૩ થી ૨૨-૧૧-૭૩
3 Shri. Mohanbhai B. Patel Chaloda (Dholka, Ahmedabad) 23/11/73 to 18/01/76
4 Late. Shri. Bhairavdan K. Gadhvi Banaskatha 19/01/76 to 27/03/76
5 Late. Shri. Zinabhai R. Darji Surat 28/03/76 to 27/07/79
6 Shri. Ramanbhai N. Patel Kheda (sihunj) 28/07/79 to 27/07/82
7 Late. Shri. Zinabhai R. Darji Surat 28/07/82 to 23/11/82
8 Late. Shri. Dayashankarbhai V. Trivedi (Mehsana) 24/11/82 to 19/05/92
9 Late. Shri. Ukabhai S. Zala Junagadh (khapat, Una) 20/05/92 to 04/09/2001
10 Shri. Kanubhai M Patel Sabarkatha (Bayad) 05/09/01 to 20/07/06
11 Shri. Brijrajsinhji H. Jadeja Jamnagar (Dhrafa, Jamjodhpur) 21/07/06 to 16/01/1
12 Shri. Kanubhai M. Patel Sabarkatha (Bayad) 17/01/11 to 19/08/14
13 Dhirenbhai B. Chaudhari (Mehsana) 20/08/14 to 08/05/18
14 Chetanbhai N. Parmar (Custodian) 09/05/18 to 06/03/19
15 Pratikbhai S. Upadhyay (Custodian) 07/03/19 to 21/06/20
16 Chetanbhai N. Parmar (Custodian) From 22/06/20 to 05/09/2021
17 Shri Dollarrai V. Kotecha (Chairman) From 06-09-2021 ...

List of Vice Chairmen of The Bank


SR No. NAME DISTRICT WORKING PERIOD
1. Late. Shri. Jamiyatrambhai K. Modi Rajkot 1951(starting) to 01/01/64
સ્વ. શ્રી. મગનભાઈ આર. પટેલ અમદાવાદ ૧-૧-૬૪ થી ૨૭-૨-૭૩
સ્વ. શ્રી. ઝીણાભાઈ આર. દરજી સુરત ૧૪-૭-૭૩ થી ૧૩-૩-૭૬
શ્રી. નારણભાઈ આર. પટેલ કચ્છ ૧૩-૩-૭૬ થી ૨૭-૧-૭૯
શ્રી બાલુભાભાઈ બી. જાડેજા રાજકોટ ૨૭-૧-૭૯ થી ૨૭-૭-૮૨
સ્વ. શ્રી. ખીમાજીભાઈ એન. જાડેજા જામનગર ૨૭-૭-૮૨ થી ૨૮-૫-૮૭
શ્રી. પ્રવિણસિંહજી યુ. જાડેજા રાજકોટ ૨૮-૫-૮૭ થી ૨૦-૫-૯૨
સ્વ. શ્રી. રામદાસભાઈ જી. પટેલ વડોદરા નસવાડી ૨૦-૫-૯૨ થી ૭-૧-૯૩
શ્રી મોહનભાઈ કે. પટેલ વલસાડ મોરલી તા. ગણદેવી ૩૦-૪-૯૪ થી ૪-૯-૨૦૦૧
૧૦ શ્રી. બ્રિજરાજસિંહજી એચ. જાડેજા ધ્રાફા, જામજોધપુર જામનગર ૫-૯-૨૦૦૧ થી ૨૦-૭-૦૬
૧૧ સ્વ. મણીભાઈ બી. ચૌધરી મહેસાણા સોલૈયા - માણસા ૨૧-૭-૦૬ થી ૧૬-૦૧-૧૧
૧૨ શ્રી. ગોવાભાઈ એચ. રબારી મુ.કુચાવાડા તા. ડીસા જી.બનાસકાંઠા ૧૭-૧-૧૧ થી ૧૯-૮-૧૪
૧૩ શ્રી ડોલરરાય વી. કોટેચા મુ. જુનાગઢ    જી. જુનાગઢ ૨૦-૦૮-૧૪ થી ૮-૦૫-૧૮
૧4 શ્રી ફલજીભાઈ જી પટેલ મુ. સાબરકાંઠા ૦૬-૦૯-૨૦૨૧ થી

બેંકના મેનેજીંગ ડિરેક્ટરશ્રીઓની યાદીક્રમ મેનેજીંગ ડિરેક્ટરશ્રીંઓ ના નામ કાર્યકાળ
શ્રી. એચ. એમ. જોશી આઈ.એ.એસ ૦૧/૦૯/૫૧ થી ૩૦/૦૮/૬૧
શ્રી. એન.પી. ભટ્ટ ૦૧/૦૯/૬૧ થી ૦૪/૦૫/૬૨
શ્રી. એચ. એચ. ત્રિવેદી આઈ.એ.એસ ૦૫/૦૫/૬૨ થી ૨૧/૦૨/૭૧
શ્રી. એમ. એમ. જોશી આઈ.એ.એસ ૨૨/૦૨/૭૧ થી ૦૩/૦૯/૭૫
શ્રી. એન. આર. પીપળિયા (ઇન્ચાર્જ) ૦૪/૦૯/૭૫ થી ૦૨/૧૨/૭૫
શ્રી.એસ. જે. શાહ આઈ.એ.એસ ૦૩/૧૨/૭૫ થી ૩૧/૦૫/૮૦
શ્રી. એન. આર. પીપળિયા (ઇન્ચાર્જ) ૦૧/૦૬/૮૦ થી ૧૨/૦૬/૮૦
શ્રી. આર. પાર્થ સારથી આઈ.એ.એસ ૧૩/૦૬/૮૦ થી ૧૨/૦૭/૮૧
શ્રી. જી. આર . રાવ આઈ.એ.એસ ૧૩/૦૭/૮૧ થી ૨૪/૧૧/૮૨
૧૦ શ્રી. એન. આર. પીપળિયા (ઇન્ચાર્જ) ૨૫/૧૧/૮૨ થી ૩૦/૦૬/૮૩
૧૧ શ્રી. એમ. કે. જીવાણી (ઇન્ચાર્જ) ૦૧/૦૭/૮૩ થી ૦૭/૧૧/૮૩
૧૨ શ્રી. ટી. સી. રંગદુરાઈ આઈ.એ.એસ ૦૮/૧૧/૮૩ થી ૦૭/૦૮/૮૫
૧૩ શ્રી. એન. આર. પીપળિયા (ઇન્ચાર્જ) ૦૮/૦૮/૮૫ થી ૦૧/૦૯/૮૫
૧૪ શ્રી. એ. પ્રસાદ આઈ.એ.એસ ૦૨/૦૯/૮૫ થી ૩૦/૧૦/૮૯
૧૫ શ્રી. એચ. પી. ગણાત્રા (ઇન્ચાર્જ) ૩૧/૧૦/૮૯ થી ૨૮/૦૨/૯૦
૧૬ શ્રી. જે. જે. વૈષ્ણવ આઈ.એ.એસ ૦૧/૦૩/૯૦ થી ૧૩/૦૭/૯૧
૧૭ શ્રી. એચ. પી. ગણાત્રા (ઇન્ચાર્જ) ૧૪/૦૭/૯૧ થી ૨૬/૦૮/૯૧
૧૮ શ્રી. વી. સી . પટેલ આઈ.એ.એસ ૨૭/૦૮/૯૧ થી ૨૯/૧૦/૯૧
૧૯ શ્રી. એચ. વી. પટેલ આઈ.એ.એસ ૩૦/૧૦/૯૧ થી ૦૧/૦૪/૯૪
૨૦ શ્રી. બી. પી. મીના આઈ.એ.એસ ૦૨/૦૪/૯૪ થી ૨૬/૦૪/૯૪
૨૧ શ્રી. એચ. પી. ગણાત્રા (ઇન્ચાર્જ) ૨૭/૦૪/૯૪ થી ૦૧/૦૧/૯૫
૨૨ શ્રી. એ. પ્રસાદ આઈ.એ.એસ ૦૨/૦૧/૯૫ થી ૩૦/૦૬/૨૦૦૧
૨૩ શ્રી. એચ. પી. ગણાત્રા (ઇન્ચાર્જ) ૦૧/૦૭/૦૧ થી ૩૦/૦૧/૦૩
૨૪ શ્રી. એચ. પી. ગણાત્રા (એફ.સી.એ.) ૩૧/૦૧/૦૩ થી ૩૧/૦૩/૧૧
૨૫ શ્રી. વિ. એમ. ચૌધરી (ઇન્ચાર્જ) ૦૧/૦૪/૧૧ થી ૨૭/૦૧/૨૦૧૫
૨૬ શ્રી. ડી. બી. ત્રિવેદી ૨૭/૦૧/૧૫ થી ૨૯/૦૬/૨૦૧૭