વાર્ષિક અહેવાલ

હોમ » વાર્ષિક અહેવાલ »વાર્ષિક અહેવાલ

છેલ્લા દસ વર્ષની નાણાંકીય સ્થિતિ (રકમ લાખમાં)

વર્ષ શેર ધારકો લાખમાં શેર મૂડી અનામત અને અન્ય ભંડોળ ફિક્સ ડિપોઝીટ નફો અથવા નુકસાન જાહેર ડિવિડન્ડ
2015/2016 6.73 4521.54 52762.31 24781.87 2087.46 12 %
2016/2017 6.73 4563.36 53901.52 27200.00 1804.83 12 %

છેલ્લા દસ વર્ષનું ધિરાણ

રૂપીયા લાખમાં

વર્ષ વર્ષો દરમિયાન ધિરાણ કુલ ધિરાણ લોન આઉટ સ્ટેન્ડિંગ
2015/2016 15395.35 366792.22 57285.60
2016/2017 14256.09 381048.58 56230.40

છેલ્લા દસ વર્ષોની વસૂલાત

રૂપીયા લાખમાં

વર્ષ ડીમાન્ડ વસુલાત %
2015/2016 55619.19 21506.86 38.67%
2016/2017 57289.34 19580.72 34.18%

વસુલાત (રૂપીયા લાખમાં )

Date 01/04/16 to 31/03/17

ક્રમ જિલ્લાનું નામ ડીમાન્ડ વસુલાત બાકી %
1 Ahmedabad 1854.82 796.03 1058.80 42.92

નાણાકીય વર્ષનું ઘિરાણ :ચાલુ વર્ષ(૨૦૧૬-૧૭)

(રૂપીયા લાખમાં )

ક્રમ જિલ્લાનુ નામ ચાલુ વર્ષ છેલ્લું વર્ષ એપ્રિલ -15 થી માર્ચ -16
1 Mahesana 2755.42 2693.56