ડીપોઝીટ વ્યાજ દર

હોમ » થાપણ »ડીપોઝીટ વ્યાજ દર
ડીપોઝીટ સમયગાળો ટકા ડબલ
૧ વર્ષ કે તેથી વધુ ૬.૭૫ % ૧૨૩ મહિના
૨ વર્ષ કે તેથી વધુ ૭.૦૦ ૧૧૫ મહિના (સીનીયર સિટીજન અને શેરહોલ્ડર )