ડીપોઝીટ વ્યાજ દર

હોમ » થાપણ »ડીપોઝીટ વ્યાજ દર
ડીપોઝીટ સમયગાળો ટકા (વ્યક્તિગત / સભાસદ ) ટકા (ટ્રસ્ટ / સોસાયટી / સંસ્થાઓ / મંડળી / અન્ય બેંક )
૧ વર્ષ ૬.૦૦ % ૫.૨૦ %
૨ વર્ષ  ૬.૧૦ %  ૫.૩૦ %
૩ વર્ષ ૬.૨૫ % ૫.૪૦ %
૪ વર્ષ ૬.૨૫ % ૫.૫૦ %
૫ વર્ષ ૬.૨૫ % ૫.૬૦ %
૬ વર્ષ કે તેથી વધુ  ૬.૨૫ % ૫.૭૫ %

વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે અને બેંક સ્ટાફ સભ્યો ઉપરના દર પર ૦.૫૦% વધારે વ્યાજ મેળવે છે.