બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ

હોમ » બેંક વિશે »બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ
?????? ??????????? ??? ??????????????? ??????????? ??? ?????????
?????????
શ્રી ફલજીભાઈ જી. પટેલ શ્રી ફલજીભાઈ જી. પટેલ
વાઇસ ચેરમેન
જસાભાઈ બી. બારડ જસાભાઈ બી. બારડ
ડિરેક્ટર
શ્રી વીરજીભાઈ કે. ઠુંમરશ્રી વીરજીભાઈ કે. ઠુંમર
ડિરેક્ટર
શ્રી જેઠાભાઇ જી. ભરવાડશ્રી જેઠાભાઇ જી. ભરવાડ
ડિરેક્ટર
શ્રી ગોવાભાઈ એચ. દેસાઈશ્રી ગોવાભાઈ એચ. દેસાઈ
ડિરેક્ટર
શ્રી બ્રિજરાજસિંહ એચ. જાડેજાશ્રી બ્રિજરાજસિંહ એચ. જાડેજા
ડિરેક્ટર
શ્રી મંગળસિંહ આર. પરમાર શ્રી મંગળસિંહ આર. પરમાર
ડિરેક્ટર
શ્રી જીવણભાઈ બી. આહીરશ્રી જીવણભાઈ બી. આહીર
ડિરેક્ટર
શ્રી કાનભા એફ. ગોહિલશ્રી કાનભા એફ. ગોહિલ
ડિરેક્ટર
શ્રી કિશોરસિંહ કે. ગોહિલ શ્રી કિશોરસિંહ કે. ગોહિલ
ડિરેક્ટર
શ્રી અનિરુદ્ધભાઈ બી. દવે શ્રી અનિરુદ્ધભાઈ બી. દવે
ડિરેક્ટર
શ્રી હરદેવસિંહ ટી. જાડેજા 
શ્રી હરદેવસિંહ ટી. જાડેજા
ડિરેક્ટર
શ્રી ગણપતસિંહ બી. સોલંકીશ્રી ગણપતસિંહ બી. સોલંકી
ડિરેક્ટર
શ્રી સુરેશભાઈ ડી. પટેલ શ્રી સુરેશભાઈ ડી. પટેલ
ડિરેક્ટર
શ્રી નટવરસિંહ એસ. મહિડાશ્રી નટવરસિંહ એસ. મહિડા
ડિરેક્ટર
શ્રી રામજીભાઈ એચ. ચૌધરીશ્રી રામજીભાઈ એચ. ચૌધરી
ડિરેક્ટર
શ્રી જીગ્નેશકુમાર એન. ઠાકોરશ્રી જીગ્નેશકુમાર એન. ઠાકોર
ડિરેક્ટર